Bài đăng

EDUCATION EN ORIENTATION POUR LES ÉLÈVES SECONDAIRES AU VIETNAM

Title: EDUCATION EN ORIENTATION POUR LES ÉLÈVES SECONDAIRES AU VIETNAMAuthors: Nguyen, HungKeywords: EDUCATION EN ORIENTATION;POUR LES ÉLÈVES SECONDAIRESIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13920Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

HƯỚNG NGHIỆP TẠI PHÁP: MỘT NĂNG LỰC ĐƯỢC CHIA SẺ, MỘT CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC DÂN, MỘT TỔ CHỨC PHỤC VỤ CHO CHÍNH SÁCH ĐÓ

Title: HƯỚNG NGHIỆP TẠI PHÁP: MỘT NĂNG LỰC ĐƯỢC CHIA SẺ, MỘT CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC QUỐC DÂN, MỘT TỔ CHỨC PHỤC VỤ CHO CHÍNH SÁCH ĐÓ.Authors: René, Pierre HalterKeywords: HƯỚNG NGHIỆP TẠI PHÁP;CHÍNH SÁCH;TỔ CHỨC PHỤC VỤIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13921Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Về lịchsử phát triển mô hình hướng nghiệp nhà trường và chuyên môn tại Pháp

Title: Về lịchsử phát triển mô hình hướng nghiệp nhà trường và chuyên môn tại PhápAuthors: Hoest Landt, Anne LancryKeywords: Về lịchsử;mô hình hướng nghiệp;chuyên môn tại PhápIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13922Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Mối quan hệ đào tạo - việc làm từ góc độ kinh tế học

Title: mối quan hệ đào tạo - việc làm từ góc độ kinh tế họcAuthors: Jean, MichelPlassard
Trần, Thị Thanh Nh­ưKeywords: quan hệ đào tạo;kinh tế họcIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13923Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

LỊCH SỬ HƯỚNG NGHIỆP TẠI PHÁP THU NHỎ THEO HAI MÔ HÌNH

Title: LỊCH SỬ HƯỚNG NGHIỆP TẠI PHÁP THU NHỎ THEO HAI MÔ HÌNHAuthors: Roche, PierreKeywords: LỊCH SỬ;Hướng nghiệp;HAI MÔ HÌNHIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13924Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Vấn đề hướng nghiệp trong các trường sư phạm

Title: Vấn đề hướng nghiệp trong các trường sư phạmAuthors: Đinh, Thị Kim ThoaKeywords: Vấn đề;hướng nghiệp;trường sư phạmIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13925Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Green banking model - International experiences and lessons for Vietnam

Title: Green banking model - International experiences and lessons for VietnamAuthors: Nguyen, Phu HaKeywords: Finance;BankingIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: By using multi-dimensional approach to green banking, and in accompany with mixed research methods between documentary and case study, the author proceeded to exploit information and data about green banking operations of the two tipical green bank models in the UK and US. The research results showed 5 lessons learnt for Vietnam and offer five recommendations to state authorities.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13926Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)